Språk/Language

Kommunfullmäktige sammanträder 19 juni

Onsdag 19 juni kl. 16 sammanträder kommunfullmäktige i sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Berit Martinsson, kommunfullmäktiges ordförande

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information från sektor social omsorg
 3. Information om verksamheten i regionen
 4. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 5. Ledamöternas frågestund - frågor och svar
  Ärenden för behandling
 6. Exploateringsavtal för Melby 3:16
 7. Detaljplan Melby 3:16
 8. Ekonomisk redovisning - Tertial 1 - 2019
 9. Budgetramar 2020
 10. Rapportering enligt internkontrollplan samt kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor - uppföljning 2018 samt sammanställning mandatperioden 2015-2018
 11. Förslag nytt bostadsförsörjningsprogram 2018-2022
 12. Hyreskontrakt Väktaren 1
 13. Handlingsplan för förvaltningsområdet för finska 2019-2023
 14. Svar på Medborgarförslag - förändring av räddningstjänsten på Finspångs landsbygd
 15. Svar på medborgarförslag - hundrastgård på området för f.d. Folkets park
 16. Svar på motion - Tankningsställe för biogas i Finspång
 17. Svar på medborgarförslag - Förbättrad framkomlighet till ungdomshälsan
 18. Svar på motion - Främja delaktighet i vänortsarbetet
 19. Redovisning våren 2019 av motioner, e-förslag och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade
 20. Svar på interpellation (SD) - IS-terrorister med anhöriga och deras eventuella återvändande och etablering i kommunen
  Valärenden
 21. Valärende - Val av 10 nämndemän för perioden 2020-2023
 22. Valärende - entledigande av politiskt uppdrag som ledamot och ordförande i demokratiberedningen
 23. Delgivningar
  Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

Kontakt

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansliavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Berit Martinsson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

070-675 48 01
berit.martinsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång