Språk/Language

Kommunfullmäktige sammanträder 18 september

Onsdag 18 september kl. 16 sammanträder kommunfullmäktige i sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Berit Martinsson, kommunfullmäktiges ordförande

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information om nya intranätet
 3. Information från kommunrevisionen
 4. Information om verksamheten i regionen
 5. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 6. Ledamöternas frågestund - frågor och svar
  Ärenden för behandling
 7. E-förslag - Säkrare övergång Vallonvägen vid klockstapeln
 8. Medborgarförslag - Billigare bostäder med BoKlok
 9. Motion - Betongsuggor med lokal Finspångsprägel
 10. Medborgarförslag - Cykelbana Ljusfallshammar
 11. E-förslag - Gästbrygga i centrum
 12. Ansökan om kommunal borgen
 13. Rapportering enligt internkontrollplan biståndsbeslut som inte verkställs inom lagstadgad tid kvartal 2 2019 sektor social omsorg
 14. Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
 15. Förlängning av omsorgsberedningens uppdrag att kartlägga och utveckla befintligt anhörigstöd inom äldreomsorg och social omsorg
  Valärenden
 16. Valärende - entledigande från uppdrag i miljö- och samhällsberedningen
 17. Delgivningar
 18. Medborgarförslag - förändrade prioriteringsgrunder för att få särskilt boende
  Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

Kontakt

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansliavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Berit Martinsson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

070-675 48 01
berit.martinsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång