Språk/Language

Granskning av detaljplan för Sundsvägen

Ett förslag till ny detaljplan för bostäder har upprättats för ny bebyggelse längs Sundsvägen i Finspångs tätort.

Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med en varierad husproduktion med villor, radhus och flerbostadshus längs med Sundsvägen. Planen bedöms ge ett tillskott på 60-100 lägenheter/ hushåll. Sundsvägen fram till reningsverket föreslås bli allmän väg.

Detaljplaneprocessen.

Granskning

Granskning av detaljplanen genomförs 20 juni till 12 augusti 2022.

Den som inte senast under granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten
att senare överklaga den antagna detaljplanen.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas senast 12 augusti via e-tjänst nedan:

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång