Finspångs kommun

Språk/Language


Granskning av ändring av detaljplan för Rejmyre 1:233 m fl


Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att se över planbestämmelserna för gällande detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:233 m fl.

Syftet med planändringen är att se över möjligheten att se över byggrätter och
mark som inte får bebyggas (s k prickad mark).

Till grund för planändringen ligger ett beviljat planbesked för fastigheten Rejmyre
1:253. Kommunen har bedömt det lämpligt att se över hela den gällande
byggnadsplanen B23 genom ändring av detaljplanen.

Planområdet omfattar samma yta som gällande byggnadsplan, B23.

Detaljplaneprocessen.

Granskning

Granskning av detaljplanen genomförs under tiden 27 november till 11 december 2023.

Dina synpunkter på planförslaget lämnas via e-tjänst nedan senast 11 december 2023.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång