Språk/Language

Detaljplan för Rejmyre 1:115 m fl har vunnit laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen 1 april 2020. Detaljplanen vann laga kraft 28 april 2020.

På sitt möte den 1 april 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Rejmyre 1:115 med flera. Detaljplanen vann laga kraft 28 april 2020.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att utöka byggrätten för Coop Nära butiken på fastigheten Rejmyre 1:115 och därigenom möjliggöra tillbyggnation av Coop Nära butiken, samt att ändra ändamålet på fastigheten Rejmyre 1:110 från allmänt ändamål (A) till ett mer flexibelt ändamål med kombinerade planbestämmelser, flerbostadshus, centrum, och vård (BCD). I samband med detta är syftet även att anpassa bestämmelserna inom planområdet till rådande förhållanden för att kunna ge fastighetsägarna likvärdig bedömning vid bygglovsgivning och underlätta bygglovsprövning.

Detaljplaneprocessen.

Planhandlingar

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång