Språk/Language

Detaljplan för Nyhem 1:2 -granskning

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för LSS -boende vid Sundvägen, del av Nyhem 1:2.

Planens syfte är att säkerställa mark för bostäder med särskild service (LSS) utmed Sundsvägen inom Finspångs tätort.

I samrådsskedet var planområdet ett större område för bostäder kring Sundsvägen. Till granskningsskedet är numera planerat projekt ändrat till ett LSS-boende (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade), inom ett mindre område längs Sundsvägen. LSS-boendet kan inrymma cirka 12 lägenheter i en byggnad om två våningar. Planen ger möjlighet att uppföra hus till en högsta nockhöjd om 12 meter.

I gällande översiktsplans aktualitetsförklaring är inriktningen att aktuellt område kan vara möjligt för bostadsbebyggelse.

Ett objekt utpekat i kommunens naturvårdsprogram berörs i mindre grad. Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då föreslagen detaljplan ej anses innebära betydande miljöpåverkan.

Planområdet ligger längs med Sundsvägen, väster om Skutbosjön. Planområdet är omkring 6 000 m² stort. Marken ägs av Finspångs kommun.

Detaljplaneprocessen.

Granskning

Granskning av detaljplanen genomförs mellan 30 mars och 15 april 2020. 

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast 15 april 2020 via kommunens e-tjänst nedan

Planhandlingar

 Fastighetsförteckning finns hos samhällsplaneringsenheten.

Utredningar

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång