Språk/Language

Detaljplan för ny förskola i Lotorp har vunnit laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen 26 augusti 2020. Detaljplanen vann laga kraft 24 september 2020.

Detaljplanen möjliggör en ny förskola i Lotorp inom fastigheten Lotorp 3:29 samt del av Lotorp 7:6 och 3:6. Den nya förskolan planeras för sex avdelningar.

Detaljplanen innebär även att del av fastigheterna 7:6, idag kvartersmark för småindustri, och del av 3:6, kommunens allmänna platsmark, säkerställs som kvartersmark för bostads-ändamål. Detta kring det befintliga bostadshuset i planområdets nordvästra del.

Detaljplaneprocessen.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång