Språk/Language

Detaljplan för Lotorp 6:7 m.fl. - Samråd

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för ny bostadsbebyggelse på fastigheterna Lotorp 6:7 med flera.

Samråd

Samråd genomförs mellan 8 maj och 19 juni 2020. Synpunkter lämnas skriftligen senast 19 juni 2020 via kommunens e-tjänst ”Synpunktsinlämning i samband med planarbete”.

Samrådshandlingar finns i kommunhusets reception samt via länken nedan.

Kontakt

Johanna Lindgren
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 85
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång