Språk/Language

Detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:115

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att utöka byggrätten för Coop Nära butiken på fastigheten Rejmyre 1:115. Efter samrådet kom synpunkter in som har format arbetet med detaljplanen. Den är nu redo för granskning och du kan lämna dina synpunkter via vår e-tjänst.

Detaljplaneprocessen.

Planens syfte är att i detaljplan säkerställa befintliga byggnationer och kulturvärden som ska bevaras för framtiden. Samt för att säkerställa den befintliga miljön i detaljplan.

Planområdet omfattar ca 0,7 ha som är centralt beläget i Rejmyre. Marken ägs av privata fastighetsägare men delar av planområdet tillhör också Finspångs kommun. Detaljplanen tas fram med ett standardförfarande där ett granskningsskede av den upprättade detaljplanen ska innefattas. Efter samrådet kom synpunkter in som har format arbetet med detaljplanen, och den är nu redo för granskning.

Granskning

Detaljplanen finns utställd för granskning under tiden 31 januari till 14 februari 2020. Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 14 februari via kommunens e-tjänst nedan.

Relaterad information

Här finner du detaljplanen för Rejmyre 1:115.

Kontakt

Filip Ardryd
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 79
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång