Språk/Language

Detaljplan för del av Nyhem 1:2 (LSS-boende) har vunnit laga kraft

Kommunstyrelsen beslutade 10 juni 2020 att anta detaljplan för LSS-boende, fastigheten Nyhem 1:2, upprättad 2020-03-24. Detaljplanen vann laga kraft 10 juli 2020.

Planens syfte är att säkerställa mark för bostäder med särskild service (LSS) utmed Sundsvägen inom Finspångs tätort.

I samrådsskedet var planområdet ett större område för bostäder kring Sundsvägen. Till granskningsskedet är numera planerat projekt ändrat till ett LSS-boende (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade), inom ett mindre område längs Sundsvägen. LSS-boendet kan inrymma ca 12 lägenheter i en byggnad om två våningar. Planen ger möjlighet att uppföra hus till en högsta nockhöjd om 12 meter.

Detaljplaneprocessen.

Planhandlingar

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång