Språk/Language

Lovskola

Grosvadsskolan har som mål att alla elever ska gå ut nian och vara behöriga att söka ett nationellt program på gymnasiet. Att delta på skolans lovskola är ett bra sätt för elever att få extra hjälp, tid och möjligheter att nå målen eller för att kunna höja sina befintliga betyg.

Lovskolan är öppen för elever som vill förbättra sina resultat inom alla ämnen. Personalen som arbetar på lovskolan är i huvudsak lärarutbildad men skolan har inte möjlighet att ha personal med behörighet inom alla ämne på alla lovskolor. Eleverna får det stöd de är i behov av genom att de tillsammans med den ordinarie ämneslärare inför lovksolan planerar vad de behöver arbeta med.

Frivillig lovskola

Genomförs på höst-, sport- och påskloven. Den frivilla lovskolan bedrivs mellan 08:00-12:00 vanligtvis på måndag och tisdag varje lov med avbrott för raster och för att äta ett enklare mellanmål. Ansökningsblankett delas ut till eleverna några veckor innan lovskolan. Du som vårdnadshavare väljer om eleven ska delta eller inte genom att läsa igenom den information som ges och tacka ja eller nej på ansökningsblanketten. Blanketten lämnas, påskriven av dig som vårdnadshavare, till mentor för eleven.

Obligatorisk lovskola

Genomförs en vecka i juni månad. Skolan erbjuder eleverna en plats på den obligatoriska lovskolan om eleven riskerar att inte bli, eller inte har blivit, behörig till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. För att en elev ska vara behörig till ett nationellt yrkesprogram krävs att eleven har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Utöver dessa betyg krävs att eleven har godkända betyg i ytterligare minst fem andra ämnen, det vill säga totalt åtta ämnen.

Det är vårdnadshavaren till eleven som avgör om erbjudandet om lovskola ska accepteras. Om vårdnadshavare och elev har tackat ja till erbjudandet är eleven skyldig att delta i lovskolans verksamhet.

Kontakt

Grosvadsskolan
Expedition

0122-856 43
grosvadsskolan@finspang.se

Grosvadsvägen 5, 612 41 FINSPÅNG