Språk/Language

Förskoleklass

På hösten det år som barn fyller sex år börjar de i förskoleklass. Skollag och läroplan ligger till grund för verksamheten.

Från och med höstterminen det år barnet fyller sex år är kommunen skyldig att erbjuda plats i förskoleklass. Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar per läsår och är avgiftsfri.

Förskoleklassen är obligatorisk. Det innebär att eleverna får närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan. Regler om ledighet och befrielse från obligatoriska delar av undervisningen gäller då även för barn i förskoleklass.

Om utbildningen

Utbildningen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen i förskoleklassen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Förskoleklassen får sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande ingår som väsentliga delar av det aktiva lärandet och elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara.

Skollag och läroplan ligger till grund för verksamheten. Förskoleklassen omfattas av läroplanerna för grundskolan, specialskolan respektive sameskolan.

Det ska finnas en rektor och utbildningen ska systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas såväl på huvudmannanivå som på enhetsnivå.


Från förskola till förskoleklass

Förskola och förskoleklass ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.

När barnets övergång till förskoleklassen närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till ny verksamhet ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd. Det finns en särskild handlingsplan för överlämnade mellan förskola till förskoleklass.

Ansökan om uppskjuten skolplikt

Skolplikten gäller från och med höstterminen året som barnet fyller sex år. Skolplikten ska normalt börja fullgöras i förskoleklass.

Om ett barn har särskilda skäl för att gå kvar i förskolan och börja förskoleklassen ett år senare (det vill säga skjuta upp skolplikten ett år och istället börja förskoleklass under kalenderåret som barnet fyller sju år), kan du som barnets vårdnadshavare ansöka om detta.

Exempel på särskilda skäl är om:

  • barnet har en funktionsnedsättning eller en sjukdom
  • barnet har varit mycket kort tid i Sverige
  • barnet är född mycket sent på året och umgås mest med barn födda ett år senare under tiden på förskola

Kontakt

Lotta Karlsson
Handläggare förskola, grundskola och skolskjuts

0122-855 68

Emma Sandin
Verksamhetschef förskola, grundskola och särskola
Sektor utbildning

0122-851 44
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång