Förbättringar på Viggestorpskolan

30 oktober 2017 kl. 16:25

Hösten 2015 fick Finspångs kommun kritik från Skolinspektionen för brister i verksamheten vid Viggestorpsskolan efter en inspektion av myndigheten. Blandat annat har kritiken handlat om behov av ökad trygghet, studiero, åtgärder mot kränkande särbehandling samt extra anpassningar och särskilt stöd. Nu under hösten har kommunen satt in kraftfulla åtgärder för att förbättra situationen för elever och lärare. Nya rektorer, nya lärare, ny speciallärare och ny kurator är del av förändringarna.

Fler är nöjda

– Framförallt har vi nu elever, lärare och föräldrar som är nöjda med de förbättringsåtgärder vi har satt in. Det finns ett stort förtroende för skolledningen och dess arbete. Lärarna arbetar intensivt med att skapa tydliga regler på lektioner och på raster. Elevernas utveckling i skolarbetet dokumenteras noggrant och stödinsatser sätts in så snabbt som möjligt. Jag är full av respekt för lärarnas stora engagemang och känner ett stort förtroende för skolledning och personal, säger Kristina Lohman, barn och utbildningschef.

Hot om vite 

När Skolinspektionen inspekterade skolan igen i mars 2017 konstaterade myndigheten att bristerna kvarstod. Det ledde till att Finspångs kommun förelades ett vite för att åtgärda bristerna. Skolinspektionens konstaterade i sitt beslut från juni 2017 att kommunen inte avhjälpt de påpekade bristerna, därmed fick Finspångs kommun ett vite på en miljon kronor till 31 oktober 2017 för att sätta in nödvändiga förändringar.

Kraftfulla åtgärder 

Finspångs kommun har därför vidtagit kraftfulla åtgärder under hösten för att åtgärda tidigare brister. Ny rektor, ny biträdande rektor, nya behöriga lärare, ny speciallärare och kurator är några av förstärkningarna. HR- avdelningen på kommunen har bidragit med sin kompetens och den centrala barn- och elevhälsan har aktivt varit med i arbetet.

Kommunens sammanvägda bedömning är att effekterna av arbetet lett till att eleverna på Viggestorpskolan upplever en tryggare och mindre konfliktfylld arbetsmiljö samt ökad studiero. Elevernas förutsättningar att nå läroplanens mål har ökat väsentligt.

Ett förbättringsarbete över tid 

– Som huvudman för skolan är det viktigt att de åtgärder som vi nu sätter in gagnar eleverna så att de får en lärmiljö som är trygg och stimulerande. Vi måste hålla i detta förbättringsarbete över tid. Det är viktigt att arbetet följs upp, utvärderas och utvecklas. Varje barn har rätt till en trygg och bra skola. Vi kommer att nu att skicka in vårt svar till skolinspektionen och hoppas att de bedömer att vi är på rätt väg i vårt arbete, säger Stefan Carlsson (V) utbildningsråd.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image