Flera orsaker till budgetunderskott i sektor utbildning

17 maj 2018 kl. 15:36

Vid årets första ekonomiska uppföljning visar sektor utbildning ett prognostiserat underskott på minus 19,6 miljoner kronor. Orsakerna är flera enligt den analys som är gjord.

Orsakerna till det stora underskott som prognosen visar är flera, bland annat:

 • Underskott från 2017 som följer med till 2018 med höga kostnader, till exempel personalkostnader i relation till tilldelad budget.
 • Fler barn och elever i verksamheterna än vad budgeten byggde på.
 • Ökade kostnader för exempelvis mat, hyror och löner.
 • Extra åtgärder vid några av kommunens skolor för att skapa bättre förutsättningar för ökad studiero och trygghet.
 • Strukturella kostnader på grund av små enheter/verksamheter.
 • Minskade statsbidrag från migrationsverket då antalet nyanlända elever innebär omställningskostnader för verksamheterna.

Flera åtgärder vidtas

Flera åtgärder sker nu för att förbättra ekonomin.

 • 35 visstidsanställda tjänster återanställs inte till höstterminen 2018.
 • Inga vikarier sätts in vid exempelvis föräldraledighet vilket innebär cirka sju tjänster.
 • Sex tillsvidaretjänster återbesätts inte vid pension eller när personal slutar.
 • Cirka 17 tillsvidareanställda medarbetare placeras om inom sektorn. Arbete pågår med att erbjuda nytt uppdrag vid ny enhet/skola.
 • Minska kostnaderna genom färre vikarier, läromedel etc.
 • Fortsatt arbete med genomlysning av kostnader gällande till exempel skolornas organisation, kost och hyror/lokaler .

Budgeten kommer inte i balans

-Trots dessa besparingar och anpassningar kommer sektorns budget inte i balans. Utmaningen att öka behörigheterna hos den pedagogiska personalen och stärka kompetensen i arbetet i relation till barn och elever kräver att det långsiktiga arbetet fortsätter, säger utbildningschef Kristina Lohman.

Kompetenta medarbetare behövs

-Min uppgift som utbildningschef är att hålla ihop detta omställningsarbete men också att se till att de resurser vi har på drygt en halv miljard, används på ett klokt och effektivt sätt. Men jag klarar inte det arbetet själv; kloka, engagerade och kompetenta medarbetare behövs också, avslutar Kristina Lohman.

Politiskt stöd

-Vi politiker står bakom det arbete som sektorn påbörjat men givetvis är vi medvetna om att det tar tid att ställa om. Det viktigaste för oss är dock att arbetet startat, säger utbildningsråd Stefan Carlsson (V).

Bakgrund

Sedan 1 januari 2018 ansvarar sektor utbildning för hela utbildningsverksamheten i Finspångs kommun då sektor barn och utbildning och delar av kultur och bildning slogs samman och bildade sektor utbildning. Syftet är att samla all utbildning under ett ansvar och därmed öka möjligheterna till att både skapa en pedagogisk ”röd tråd” men också att skapa en mer likvärdig och resurseffektiv verksamhet.

Årets tilldelade budget är 503 miljoner. En budget som i stort sett bygger på volymtilldelning, 473 miljoner. Mindre delar, administration, särskola och vuxenutbildning erhåller rambudget, 30 miljoner.

Vid utgången av 2017 visade sektor barn och utbildning ett underskott på 5,1 miljoner. Orsakerna var bland annat ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd, personalkostnader utöver budgetramar, vite till skolinspektionen samt fler barn som ansöker om enskild förskoleplats. De verksamheter som fanns i sektor kultur och bildning och som nu tillhör sektor utbildning gjorde också ett underskott på 9,9 miljoner. Orsakerna var uppstartskostnader för yrkesvux, högre kostnader för interkommunala ersättningar och för små klasser på vissa nationella program.

Några av verksamheterna har under flera år redovisat underskott, exempelvis gymnasieverksamheten och vissa enheter inom grundskolan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image