Modersmål

Ett barn i förskolan eller förskoleklass kan  få modersmålsstöd medan en elev i grundskolan eller gymnasieskolan kan få modersmålsundervisning.

Förskola och förskoleklass

Förskolans läroplan anger att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Modersmålstöd ska vara en integrerad del av förskoleverksamheten.

Undersökningar visar att barnet klarar skolan bättre om de får träna sitt modersmål redan i förskolan. För information om vilket stöd ditt barn kan ges kontakta förskolechef.

Grundskola och gymnasieskola

Enligt Skollagen ska en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk.

Eleven kan få modersmålsundervisning om:

• en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska.

• språket utgör elevens dagligt umgängesspråk i hemmet.

• eleven har grundläggande kunskaper i språket.

• eleven/vårdnadshavaren önskar få undervisning.

Elever som hör till de nationella minoritetsspråken finska, tornedalsfinska (meänkieli), samiska, romani och jiddisch ska ha grundläggande kunskaper i språket, men kan erbjudas modersmålsundervisning även om man inte pratar språket hemma.

En kommun är skyldig att ordna undervisning om minst fem elever väljer språket. När det gäller modersmålsundervisning i minoritetsspråk är en kommun skyldig att ordna undervisning även om färre än fem elever väljer språket.

Anmälan till modersmålsundervisning görs till den egna skolan under maj månad eller när man anländer till Finspångs kommun

Anmälan gör du på blanketten "Modersmål - anmälan" på blankettportalen Mina sidor.

Studiehandledning på modersmål

Elever som inte kan svenska tillräckligt för att kunna följa undervisningen på svenska kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål. Det är elevens behov som avgör vilka ämnen eleven får studiehandledning i.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image