Kvalitet och utveckling

Skolan styrs dels av nationella mål, som fastställts av regering och riksdag, dels av kommunala mål som fastställts av kommunfullmäktige.

Här får du svar på många av dina frågor om hur vi arbetar med att utvärdera och utveckla skolan. Arbetet syftar till att öka måluppfyllelsen och att skapa större likvärdighet mellan kommunens förskolor och grundskolor.

Vill du fördjupa dig ytterligare kan du följa länkarna under rubriken Mer information till höger på sidan.

Qualis

Logotyp för Qualis kvalitetssäkringssystemQualis kvalitetsmodell bygger både på kvalitativa och kvantitativa utvärderingsmetoder. Ett verktyg är de webbaserade enkäterna som riktar sig till både personal, elever och föräldrar. Alla förskolor och skolor som Qualisgranskas använder enkäterna. I utvärderingsarbetet används också kvantitativa tal, till exempel betyg, nationella prov, förskolans och skolans resursanvändning och personalens kompetens.

Vid den externa granskningen får vi besök av granskare, utbildade i Qualis. Granskarna skriver en granskningsrapport där skolans styrkor respektive förbättringsområden redovisas samt placerar förskolan och skolan inom de elva kvalitetsområdena i Qualistrappan.

Qualis kvalitetsmodell kan användas för både självvärdering och extern granskning. En Qualiscertifiering gäller i tre-fyra år.

Kunskapsstationer

Skolans personal stämmer regelbundet av elevernas kunskaper mot de kunskapsstationer som kommunen har fattat gemensamt beslut om att ha. Stationerna omfattar både nationella prov och andra standardiserade tester. Genom att följa och analysera elevernas kunskapsutveckling och tidigt identifiera behov av stöd kan vi sätta in åtgärder för att säkra måluppfyllelsen.

Kunskapsstationer (pdf-fil 111 Kb, öppnas i nytt fönster)

Individuell utvecklingsplan, skriftliga omdömen, nationella prov och betyg

Från och med läsåret 2011/12 har grundskolan en samlad läroplan som består av tre delar. Den första delen beskriver skolans värdegrund och uppdrag, medan den andra delen innehåller övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Läroplanens tredje del innehåller kursplaner för alla ämnen.

Individuell utvecklingsplan och skriftliga omdömen

Vi utformar den individuella utvecklingsplanen så att elevens lärande och utveckling underlättas och ger förutsättningar för kontinuitet i elevens skolgång.

Det skriftliga omdömet ska ge eleven och vårdnadshavaren tydlig information om elevens kunskaper och kunskapsutveckling i förhållande till läroplanen.

Vi utformar den individuella utvecklingsplanen så att elevens lärande och utveckling underlättas och ger förutsättningar för kontinuitet i elevens skolgång.

Det skriftliga omdömet ska ge eleven och vårdnadshavaren tydlig information om elevens kunskaper och kunskapsutveckling i förhållande till läroplanen

Nationella prov

Nationella prov genomförs på vårterminen i årskurserna 3, 6 och 9. För årskurs 3 genomförs proven under en period, för övriga årskurser sker proven på bestämda datum som beslutas av Skolverket.

Betyg

Betyget visar om eleven har uppnått de nationella kunskapskraven som finns för respektive ämne. Personalen utgår från nationellt beslutade ämnesspecifika kunskapskrav för de olika betygsstegen när de sätter betygen.

Eleverna ska bedömas utifrån sina kunskaper. Det är inte bara kunskaperna som de skaffar sig på lektionerna som ligger till grund för den bedömningen. Kunskaper kan också utvecklas och skaffas i andra sammanhang. Eleverna får betyg från och med höstterminen i år 6.

Statistik

Varje år samlas uppgifter in om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Uppgifterna sammanställs till statistik per verksamhetsform och skolform. Här nedan ges ett par exempel på databaser som används inom utbildningsområdet

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör regelbundna jämförelser av kvalitet, resultat och kostnader inom grundskolans verksamhetsområde.

Siris

Skolverkets internetbaserade resultat- och informationssystem (Siris) är en tjänst där Skolverket har samlat information om skolors kvalitet och resultat. Siris syftar till att göra skolors resultat och verksamhet mer tillgänglig.

Skolverkets statistik

I Skolverkets publikationsdatabas hittar du rapporter, statistik och aktuella analyser, kunskapsöversikter och mycket mer som Skolverket har publicerat.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) är ett enkätbaserat verktyg som Ungdomsstyrelsen har tagit fram för att undersöka hur ungdomar trivs i sin kommun och hur de ser på möjligheterna att vara med och påverka. Finspångs kommun har gjort undersökningen vid två tillfällen. Senast var hösten 2011.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 (pdf-fil 262 Kb, öppnas i nytt fönster)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image