Förskoleklass

barn som kollar på målningarFrån och med hösten 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Den ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen i förskoleklassen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Förskoleklassen får sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande ingår som väsentliga delar av det aktiva lärandet och elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara.

Skollag och läroplan ligger till grund för verksamheten. Förskoleklassen omfattas av läroplanerna för grundskolan, specialskolan respektive sameskolan.

Det ska finnas en rektor och utbildningen ska systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas såväl på huvudmannanivå som på enhetsnivå.

Från förskola till förskoleklass

Från och med höstterminen det år barnet fyller sex år är kommunen skyldig att erbjuda plats i förskoleklass. Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar per läsår och är avgiftsfri.

Förskola och förskoleklass ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.

När barnets övergång till förskoleklassen närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till ny verksamhet ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd. Det finns en särskild handlingsplan för överlämnade mellan förskola till förskoleklass.

Överlämnandeplan mellan förskola och förskoleklass (pdf-fil 441 Kb, öppnas i nytt fönster)

Om skolansökan

Om ett barn har särskilda skäl för att gå kvar i förskolan och börja förskoleklassen ett år senare (det vill säga skjuta upp skolplikten ett år och istället börja förskoleklass under kalenderåret som barnet fyller sju år), kan du som barnets vårdnadshavare ansöka om detta.
Exempel på särskilda skäl är om

  • barnet har en funktionsnedsättning eller en sjukdom
  • barnet har varit mycket kort tid i Sverige eller om
  • barnet är född mycet sent på året och umgås mest med barn födda ett år senare under tiden på förskola

Att förskoleklassen blir obligatorisk innebär att eleverna får närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan. Regler om ledighet och befrielse från obligatoriska delar av undervisningen gäller då även för barn i förskoleklass.

Uppskjuten skolplikt, extra år i förskoleverksamhet

Förskolan och familjedaghemmet vänder sig till barn som fyllt ett år till och med 31 juli det år som barnet fyller sex år. I undantagsfall kan ett barn gå kvar i förskolan eller familjedaghemmet till och med den 31 juli det år barnet fyller sju år.

Skolplikten gäller från och med höstterminen året som barnet fyller sex år. Skolplikten ska normalt börja fullgöras i förskoleklass. Om det finns särskilda skäl kan du ansöka hos kommunen om att ditt barn ska börja i skolan först höstterminen det år ditt barn fyller sju år. Det medför då automatiskt ett extra år i förskolan om barnet har en förskoleplacering. Detta kallas uppskjuten skolplikt.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image