Förskoleklass

barn som kollar på målningarFörskoleklassen är en frivillig skolform som ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen i förskoleklassen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Förskoleklassen får sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande ingår som väsentliga delar av det aktiva lärandet och elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara.

Skollag och läroplan ligger till grund för verksamheten. Förskoleklassen omfattas av läroplanerna för grundskolan, specialskolan respektive sameskolan.

Det ska finnas en rektor och utbildningen ska systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas såväl på huvudmannanivå som på enhetsnivå.

De flesta sexåringar går i förskoleklass

Från och med höstterminen det år barnet fyller sex år är kommunen skyldig att erbjuda plats i förskoleklass. Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar per läsår och är avgiftsfri. Trots att skolformen inte är obligatorisk går de flesta av sexåringarna i förskoleklass.

Förskola och förskoleklass ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.

När barnets övergång till förskoleklassen närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till ny verksamhet ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd. Det finns en särskild handlingsplan för överlämnade mellan förskola till förskoleklass.

Överlämnandeplan mellan förskola och förskoleklass (pdf-fil 441 Kb, öppnas i nytt fönster)

Förskoleklassen är till för ditt barn

På Skolverkets webbplats finns det en broschyr "Förskoleklassen är till för ditt barn" där du som vårdnadshavare kan läsa mer om förskoleklass och vilket uppdrag förskoleklassen har. Broschyren finns översatt till flera olika språk. Se länk under rubriken Mer information till höger på sidan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image