Finspång on suomen kielen hallintoalue

Finspångin kunta on 1. helmikuuta 2013 lähtien suomen kielen hallintoalue.


Tämä tarkoittaa että kunnalla on erityisiä velvoitteita suomen kielen aseman vaalimiseksi. Kunnan tulee muun muassa tarjota suomenkielistä palvelua sekä esikoulutoimintaa ja vanhustenhuoltoa kokonaan tai osittain suomen kielellä jos tarvetta on.

Kunta on myös velvollinen tiedottamaan lain tuomista oikeuksista.

Laki kansallisista vähemmistöistä

2010 astui voimaan laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä. Lain mukaan yhteiskunta tulee edistää näiden kielten ja vähimmistöjen oman kultuurin säilymistä.
Kansalliset vähemmistökielet ovat suomi, meänkieli, saame, romani chib ja jiddiš.

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä korvaa lait oikeudesta käyttää saamea, suomea ja meänkieltä hallintoviranomaisissa ja tuomioistuimissa. Lisäksi saamelaiskäräjälakiin ja sosiaalipalvelulakiin on tehty muutoksia.

Ruotsin kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti tietyt vähemmistöoikeudet tulee toteuttaa koko maassa. Siksi uusi laki (2009:724) koskee kaikkia kansallisia vähemmistöjä.

Perussuoja

Nk. perussuoja tarkoittaa muun muassa että:

  • Hallintoviranomaisten tulee sopivalla tavalla tarpeen vaatiessa informoida kansallisia vähemmistöjä heidän oikeuksistaan,
  • Valtiolla ja kunnilla on erityinen vastuu kansallisten vähemmistökielten suojelemisesta ja edistämisestä, ja lisäksi tulee edistää kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää ja kehittää kulttuuriaan Ruotsissa.
  • Erityisesti tulee edistää lasten kulttuurisen identiteetin kehittämistä ja oman vähemmistökielen käyttöä.
  • Hallintoviranomaisten tulee antaa kansallisille vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja neuvotella sellaisista asioista vähemmistöjen edustajien kanssa mahdollisimman paljon.

Suomen kielen hallintoaluetta koskevat erikoisoikeudet

Lisäksi kullakin hallintoalueella on suomen-, saamen- ja meänkielisiä koskevat erikoisoikeudet. Näitä oikeuksia ovat muun muassa:

  • Yksittäisten kansalaisten oikeus käyttää kieltään asioidessaan suullisesti tai kirjallisesti viranomaisen kanssa, jos viranomainen on asiassa päätöksentekijä.
  • Viranomainen on velvollinen antamaan suullisen vastauksen samalla kielellä sekä vaadittaessa antamaan kirjallisen käännöksen päätöksestä ja sen perusteluista.
  • Viranomainen voi määrätä erityisen ajan ja paikan vähemmistökielisen palvelun antamista varten.
  • Hallintoviranomaisen tulee huolehtia siitä, että käytettävissä on vähemmistökielen taitoista henkilökuntaa.
  • Kunnilla on erityisiä velvollisuuksia järjestää vanhusten- ja lastenhuoltoa kokonaan tai osittain vähemmistökielellä, jos joku hallintoalueella sitä vaatii.

Lue lisää Vähemmistö laista linkistä Laki (2009:724) kansallisista vähimmistöistä ja vähemmistökielistä


Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image