Överförmyndare

Överförmyndaren arbetar med tillsyn av gode män, förvaltare och förmyndare.

Tingsrätten anordnar godmanskap, förvaltarskap och vissa förmyndarskap, efter att överförmyndaren har lämnat förslag på lämpliga personer för uppdragen.

Enligt lag har den som lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande rätt till god man eller förvaltare, om inte tillräcklig hjälp kan ges från annat håll.

Ärendena initieras antingen av den sökande själv eller nära anhörig i en ansökan till Norrköpings Tingsrätt. Den kan också initieras av sektor social omsorg, eller av landstingets olika verksamheter, via läkarintyg.

Tillsyn över föräldrar till omyndiga barn

Överförmyndaren har även tillsyn över alla föräldrar som har omyndiga barn. Tillsynen sker främst genom en kontroll av den omyndiges medel när de överstiger åtta basbelopp eller när barnet äger fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom.

Överförmyndaren ska:

  • ha tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.
  • granska förmyndares, förvaltares och gode mäns årsredovisningar.
  • bestämma arvoden till förvaltare, förmyndare och gode män, samt avgöra om dessa ska betalas av allmänna medel.
  • pröva tillstånd för vissa förvaltningsåtgärder som förmyndare, förvaltare och god män vill göra.
  • aktualisera förordnande av gode män. 
  • informera och utbilda förmyndare, förvaltare och gode män.
  • hålla kontakten med myndigheter, domstolar och förvaltningar som är berörda av överförmyndarens tillsyn eller enskilda ärenden.

Alla kommuner ska ha en överförmyndare

Enligt föräldrabalken ska varje kommun välja en överförmyndare samt en ersättare (i vissa kommuner en nämnd).

Finspångs kommuns överförmyndare mandatperioden 2015-2018 är:

  • Heléne Esping, ordinarie (S)
  • Bert Egnell, ersättare (M)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image