Kommunens behandling av personuppgifter

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning, en bild men även en ljudupptagning där rösten kan identifieras.

Vad är en personuppgiftsbehandling?

En behandling av en personuppgift omfattar allt som sker med personuppgiften från att den till exempel samlas in, registreras, organiseras, struktureras, lagras, bearbetas, överförs eller raderas.

Offentlighetsprincipen och Integritetslagar

Det är viktigt för oss att skydda din integritet och dina rättigheter.

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess. Före utelämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den allmänna dataskyddsförordningen reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Den gäller i hela EU och syftet är att skapa en likvärdig skyddsnivå för alla medborgare och främja det fria flödet av uppgifter inom Europa. Det finns även kompletterande nationell integritetslagstiftning som kommunen ska följa.

Personuppgiftsansvar

Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. I Finspångs kommun är kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden och sociala myndighetsnämnden personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom ramen för ansvarsområdet. 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Kommunen bedriver många olika verksamheter och samarbetar med flera olika aktörer. För att vi ska kunna utföra detta arbete behöver vi behandla och spara en mängd olika personuppgifter.

Information som inhämtas direkt från dig

När du skickar ett e-postmeddelande, använder någon av våra e-tjänster eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter får vi till exempel:

Person- och kontaktinformation

 • namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer. Även uppgifter om familjerelationer.

Betalningsinformation

 • fakturainformation, bankkontonummer, med mera.

Finansiell information

 • din inkomst.

Information vi samlar in om dig

Kommunens utför ett antal åtaganden som är lagstadgade. Syftet är att de personuppgiftsregister som vi använder ska vara så korrekta som möjligt. 

Personuppgifterna hämtas från olika register till exempel:

 • Folkbokföringsregistret hos Skatteverket, fastighetsregistret hos Lantmäterimyndigheten.

Användning av personuppgifter

Vi behandlar enbart dina personuppgifter för de syften och de ändamål de samlas in. Däremot kan vi ibland ha en skyldighet att enligt lag lämna uppgifterna till utomstående, till exempel andra myndigheter. Uppgifterna kan också komma att lämnas till andra om uppgifterna är en del av en allmän handling som är offentlig. För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det alltid finnas en rättslig grund.

Det kan till exempel vara:

Myndighetsutövning

 • bygglov, ekonomiskt bistånd

Rättslig förpliktelse

 • bokföringsskyldighet, bibliotek

Avtal

 • avtal med kund/leverantör

Allmänt intresse

 • kultur- och fritidsverksamhet, hälso-sjukvård, utbildning

Samtycke

 • I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få behandla dina personuppgifter.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Finspångs kommun är en offentlig myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen för kommunen. Det innebär att allmänna handlingar kan lämnas ut på begäran.

Även våra leverantörer (personuppgiftsbiträden) och deras eventuella underleverantörer eller andra förvaltningar/myndigheter såsom SCB, försäkringskassan, polisen, skatteverket eller andra myndigheter kan få information om det behövs, enligt lag.

Hur länge sparar vi information om dig?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda gallringsbeslut upprättade av Finspångs kommun. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Dina rättigheter

Du som har dina personuppgifter registrerade hos oss har ett antal rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen:

Rätt till information & tillgång till dina personuppgifter

 • Du har rätt att kostnadsfritt få information om och tillgång till dina personuppgifter, ett s.k. registerutdrag. Kommunen kommer att dokumentera att du gjort begäran och har 30 dagar på sig att tillgodose den. 
 • Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
 • Ansökan skickas till Finspångs kommun, 612 80 Finspång.

Vid missbruk av rättigheten att begära ut registerutdrag kan kommunen komma att vägra utelämnande eller ta ut en administrativ avgift för utelämnande.

Rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.

 • Du har en möjlighet att begära komplettering av felaktig information.

Du har rätt att begära att dina uppgifter ska raderas

 • Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det finns ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

Men du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad till exempel:

 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker inom ramen för myndighetsutövning eller en rättslig förpliktelse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt

Du har rätt att begära begränsning av vår behandling av dina uppgifter. 

 • I vissa fall kan du begära att kommunens behandling av dina personuppgifter ska begränsas till exempel om du bestrider personuppgifternas korrekthet. 
 • Under den tid kommunen kontrollerar om uppgifterna är korrekta ska begränsad behandling gälla. 
 • Eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering.
 • Det kan även vara på grund av att personuppgifterna inte längre behövs eller under den tid som kommunen bedömer en invändning mot behandling.

Du har rätt göra en begäran om dataportabilitet 

 • Om den rättsliga grunden är samtycke eller avtal kan du begära att få ut uppgifterna du lämnat i ett strukturerat och maskinläsbart format.

Du har rätt att invända mot behandlingen av uppgifterna.

 • Om behandlingen grundas på intresseavvägning eller allmänt intresse kan du invända mot behandlingen. Kommunen har då att bedöma om kommunen har tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker utifrån rättsliga anspråk.

Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

 • Om behandling grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering som får betydande påverkan på din situation har du rätt att invända. 
 • Automatiserat beslutsfattande kan till exempel vara ett automatiserat avslag på en kreditansökan på internet eller vid ett nekande besked från e-rekrytering via internet utan personlig kontakt. 
 • Behandlingen kan vara tillåtet om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige eller om den enskilde har gett sitt uttryckliga samtycke. Det kan även vara tillåtet enligt särskild lagstiftning.

Vill du få en rättighet tillgodosedd, har frågor eller vill inge ett klagomål?

Dataskyddsombud

Om du har frågor/funderingar kring hur kommunen hanterar dina personuppgifter så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

E-post: kommun@finspang.se.
Telefon: 0122-850 00
Postadress: Dataskyddsombud, Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Du har även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlats felaktigt.

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Fax: 08-652 86 52
Postadress
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image