Miljö- och samhällsberedningen

Beredningen är ett stöd för fullmäktiges arbete. Den har i uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål för det område beredningen ansvarar för: en hållbar samhällsutveckling.

Kommunfullmäktige ger med en uppdragsbeskrivning beredningen specifika uppdrag för både framtagande av mål och uppföljning. Initiativ till beredningsuppdrag kan komma från fullmäktigeledamöter, beredningen själv eller kommunfullmäktiges presidium.

Särskilt uppdrag

Kommunfullmäktige har gett miljö- och samhällsberedningen i uppdrag att bereda framtagande av en ny översiktsplan med sikte på 2035. Beredningen har också fått i särskilt uppdrag att bereda revideringen av Strategiskt program för boendeplanering som är en del i planeringsunderlaget för den nya översiktsplanen.

Tidigare uppdrag

Beredningen har tagit fram en kost- och måltidspolicy samt VA-plan.

Handbok för fullmäktiges beredningar

Som ett grundläggande stöd till kommunfullmäktiges beredningar finns det en handbok. Den är ett ramverk som ska förtydliga formerna för arbetet i beredningarna.

Handbok för fullmäktiges beredningar (pdf 778 kb, öppnas i nytt fönster).

Ledamöter

Beredningen har nio ledamöter.

  • Mats Annerfeldt (S), ordförande
  • Stig Jansson (M), vice ordförande
  • Bo-Göran Allard (S),
  • Tommy Jakobsson (L) 
  • Kristina Carlsson (C)
  • Jan Vastesson (SD)
  • Stefan Ackeryd (KD)
  • Ingrid Ahlström (MP)
  • Leila Marttila (V)

Minnesanteckningar

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image