Lärandeberedningen

Beredningen är ett stöd för fullmäktiges arbete. Den har i uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål för det område beredningen ansvarar för: ett livslångt lärande för medborgaren.

Kommunfullmäktige ger med en uppdragsbeskrivning beredningen specifika uppdrag för både framtagande av mål och uppföljning. Initiativ till beredningsuppdrag kan komma från fullmäktiges ledamöter, beredningen själv eller kommunfullmäktiges presidium.

Särskilt uppdrag

Beredningen har nu uppdraget att revidera och förnya kommunens arbetsmarknadsstrategi.

Uppdraget att göra en policy för förskola, grundskolan och fritidshem är klar.

Tidigare uppdrag

Strategi för framtidens förskola

Lärandeberedningen har i uppdrag att utveckla en strategi för framtidens förskola, grundskola och fritidshem utifrån ett evidensbaserat perspektiv.

Under hösten 2016 genomförs en webbaserad enkät som vänder sig till föräldrar med barn i förskoleklass till och med årskurs 9. Syftet är att få föräldrarnas perspektiv på de områden som lärandeberedningen föreslår ska ingå i en framtida utbildningsstrategi i Finspångs kommun. I april 2016 genomfördes en debatt i fullmäktige om de sju strategiska områden beredningen vill utveckla inom fritidshem, förskola och grundskola.

Beredningen har, via en bred förankringsprocess med nyckelpersoner i verksamheten, fått synpunkter på vårt förslag på strategi. Beredningen la fram sitt förslag till beslut i slutet av januari 2017.

Framtidens förskola

Beredningen har tagit fram rekommendationer för framtidens förskola. Kommunfullmäktige har beslut att följa beredningens rekommendationer och att beakta redogjorda konsekvenser. Det beslutet tog fullmäktige den 19 juni 2013 § 154. Beredningen har i arbetet utgått från kommunfullmäktiges uppdrag att:

 • generellt titta på förskolan utifrån de utökade uppdrag den nya läroplanen ger särskilt beträffande avsnitt 2.6 om uppföljning, utvärdering och utveckling.
 • att studera hur en framtida god personalförsörjning inom förskolan kan säkras.

Framtidens grundskola

På uppdrag av kommunfullmäktige har beredningen även tagit fram program för framtidens grundskola.

"Strategi för framtidens grundskola 2012-2016" (pdf 111 Kb, filen öppnas i nytt fönster).

Vuxenutbildningen som strategisk resurs

Kommunfullmäktige har fastställt lärandeberedningens rapport om den kommunala vuxenutbildningen. Beredningens arbete utgick från kommunfullmäktiges uppdrag att

 • se över och ge förslag på hur den kommunala vuxenutbildningen kan utvecklas som strategisk resurs för medborgarnas och kommunens utveckling.
 • lägga särskild vikt på hur kommunen aktivt kan jobba för att höja måluppfyllelsen på de mål Finspång har i strategiska planen rörande vuxenutbildning.

Lärandeberedningens rapport "En tillgänglig, flexibel, samverkande, stödjande och synlig vuxenutbildning" (pdf 642 Kb, filen öppnas i nytt fönster). 

Handbok för fullmäktiges beredningar

Som ett grundläggande stöd till kommunfullmäktiges beredningar finns det en handbok. Den är ett ramverk som ska förtydliga formerna för arbetet i beredningarna.

Handbok för fullmäktiges beredningar (pdf 778 kb, öppnas i nytt fönster).

Ledamöter

Beredningen har nio ledamöter.

 • Sune Horkeby (C), ordförande
 • Christina Dahl (M), vice ordförande
 • Lena Lindberg (S)
 • Lars Thulin (S)
 • Åke Kinnander (L)
 • Kristin Andersson (KD)
 • Ingrid Vastesson (SD)
 • Ingela Billström (MP)
 • Joakim Hansen (V)

Minnesanteckningar

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image