Beredningar

Till stöd för fullmäktiges arbete finns fyra fasta beredningar:

  • omsorgsberedningen
  • demokratiberedningen
  • lärandeberedningen
  • miljö- och samhällsberedningen

Beredningarnas uppgifter

Beredningar ger bättre förutsättningar för ett mer självständigt och strategiskt och öppet kommunfullmäktige. På uppdrag av fullmäktige tar sig beredningen an frågor av strategisk karaktär med ett längre perspektiv.

I beredningsprocessen ingår:

  • omvärldsbevakning,
  • kunskapsinhämtning,
  • medborgardialog och
  • informationsinhämtning från berörda verksamheter.

Beredningarna lämnar över de förslag de har arbetat fram till fullmäktige som sen tar besluten.

Fasta beredningar

De fasta beredningarna ska skapa kontinuitet i form av beredningsvana hos ledamöterna, kontinuitet i relationen med förvaltningen och djupare kunskaper om politikområdet.

Tillfälliga beredningar

Tillfälliga beredningar ska fokusera på det angivna uppdraget, ge organisationen möjlighet till flexibilitet utifrån aktuella behov och samhällstendenser och ge möjlighet för fler att delta i det strategiska arbetet.

Kommunfullmäktiges vision, strategier och strategiska områden är vägledande

Alla beredningar har ansvar för att följa den av kommunfullmäktige fastslagna visionen. De av kommunfullmäktige antagna strategierna och strategiska områdena ska vara vägledande i beredningarnas arbete och genomsyra beredningarnas olika aktiviteter, analyser och utredningar. En beredning har också i uppdrag att följa upp de strategiska målen inom de områden beredningen ansvarar för.

Handbok för fullmäktiges beredningar

Som ett grundläggande stöd till kommunfullmäktiges beredningar finns det en handbok. Den är ett ramverk som ska förtydliga formerna för arbetet i beredningarna.

Handbok för fullmäktiges beredningar (pdf 778 kb, öppnas i nytt fönster).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image