Ärenden från kommunstyrelsen den 5 november

06 november 2018 kl. 14:02

På kommunstyrelsens sammanträde den 5 november behandlades ett antal ärenden. Här finns en kort sammanfattning av några av de ärenden som hanterades.

Revidering politisk organisation 2019

2019 träder ett nytt politiskt styre i kraft i Finspång då Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet tillsammans når 22 mandat av 45 möjliga. På kommunstyrelsens sammanträde föreslogs därmed en revidering inför politisk organisation till kommunfullmäktige att öka på tiden för oppositionsarbete för att kunna fördela tiden på fler partier. 

– Tidsökningen totalt är inte så stor, 25%, men viktig för att ge oppositionen möjlighet att föra ett bra oppositionsarbete. Det är nödvändigt att göra den här förändringen för att ge alla partier möjlighet nu när vi har en mycket mer splittrad opposition än vad vi är van vid, säger Kommunstyrelsen ordförande Ulrika Jeansson (s).

I samband med revideringen av den politiska organisationen fastslogs även ett nytt förtroendereglemente med små justeringar.

Medborgarförslag avseende höjd trafiksäkerhet för gångare på Bergslagsvägen

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen från en medborgare som önskar att övergångsställen på Bergslagsvägen, delen mellan Bergslagshallen och Mellangrind, bör utrustas med blinkljus. Förslagsställaren framför att Bergslagsvägen är hårt trafikerad och att det är svårt att få bilisters uppmärksamhet vid passage. Kommuninvånaren framför önskemål att kommunen ska driva frågan vidare om det inte är så att det är kommunen som är ansvarig för den aktuella vägen.

Då vägen inte är en kommunal väg så beslutade kommunstyrelsen att översända medborgarförslaget till Trafikverket då vi delar medborgarens synpunkter. 

Medborgarförslag - Uppställning av Ljungströmturbin i Finspångs centrum

Förvaltningen rekommenderar att medborgarförslaget är ett bra förslag som bör bifallas. Att ersätta kanonen med en turbin ligger dock inte inom inriktningsdokumentets intentioner. Förslag som låg till grund för beslut under kommunstyrelsens sammanträde var därmed att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bör godkänna den delen av medborgarförslaget som innebär att kanonen på Bergslagstorget 2 avlägsnas. Samt avslå den del av medborgarförslaget som innebär uppställningen av en turbin på Bergslagstorget.

Kommunstyrelsen godkände båda förvaltningens förslag gällande medborgarförslaget vilket innebär att kanonen vid Bergslagstorget bör avlägsna samt att ingen uppställning av turbin bör göras. 

När sommar övergår till vinter – utformning av Vintertorget 2018 -2019vintertorget 2018-2019

”Sommartorget” i centrum har mottagits väl av medborgarna. Därför beslutade kommunstyrelsen under måndagens möte att torget inom kort ska övergå till ett ”Vintertorg” med aktiviteter för invånarna. 

För insatser under vintern 2018 - 2019 föreslår centrumgruppen att kommunstyrelsen ställer medel till förfogande för att omforma torget till en vintermiljö där det centrala inslaget kommer vara en isbana i syntetisk konstis, på cirka 150 kvadratmeter, som är åkbar med riktiga skridskor. Vidare behålls befintliga ljusslingor med en utökad belysning i mitten av torget samt att flaggspelen ersätts av grangirlanger och glitter.

Sammantaget tror kommunstyrelsen att ”Vintertorget” ska locka invånarna – inte minst barnfamiljer – att fortsätta att vistas och genomföra aktiviteter i Finspångs centrum även under vintertid. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen, med inriktningsprogrammet för de offentliga rummen i Finspångs centrum som bakgrund att: 

  • anvisa totalt 550 000 kronor till ovanstående centrumutvecklingsåtgärder för vintersäsongen 2018 – 2019. 
  • finansieringen sker med 300 000 kronor ur investeringsmedel för offentliga miljöer och med 250 000 kronor ur kommunstyrelsens medel för utvecklings- och omställningsinsatser enligt budget 2018.

Kommunstyrelsen godkände förvaltningens förslag gällande finansiering.

Fullständiga handlingar och mötesprotokoll finner du här (länka öppnas i samma fönster).

På kommunstyrelsens sammanträde den 5 november behandlades ett antal ärenden. Här finns en kort sammanfattning av några av de ärenden som hanterades. Fullständiga handlingar och mötesprot

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image