Ärenden från kommunfullmäktiges möte 25 april

26 april 2018 kl. 15:21

Kummunfullmäktiges mötePå kommunfullmäktiges möte 25 april behandlades ett antal ärenden. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som hanterades och via en länk lyssna till en inspelning av hela mötet.

Årsredovisning 2017 Finspångs kommun

Kommunfullmäktige har, med en korrigering (underskott till överskott på sidan 31) tagit beslut om att godkänna årsredovisningen för 2017. För året redovisas ett överskott på 22,9 mkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med dryga 10 mkr.

Tre av sex sektorer redovisar positiv budgetavvikelse. Årets balanskravsresultat uppgår till 20,4 mkr. Kommunen har fortsatt stora kostnader för placeringar och gymnasieverksamhet. Utbetalning av försörjningsstöd har under året minskat med 2,2 mkr jämfört med föregående år.

Grundskolan har haft ökade personalkostnader som beror på kostnader för assistans till elever med särskilt stöd, ökad personaltäthet samt höga sjukskrivningskostnader. Kostnaderna för barn och elever i extern verksamhet har också ökat.

Kommungemensamma kostnader påverkar avvikelsen positivt med nästan 18 mkr. Här återfinns kommunens gemensamma medel som inte kan kopplas till en enskild sektor såsom nya avskrivningar, utvecklingsmedel, kommunens lokalpool samt buffert för volymförändringar. Den positiva avvikelsen beror bland annat på kvarvarande avskrivningsmedel till följd av fördröjningar av planerade investeringsprojekt.

Av de finansiella mål för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige beslutat uppfylls fyra av sex mål och kommunens soliditet inklusive pensionsförpliktelserna ökar.

I övrigt har måluppfyllelsen försämrats. I år bedöms fyra mål vara helt uppfyllda och två av målen är satta på ej godkänt, mot inget alls föregående år. En djupare analys kring detta återges i årsredovisningsdokumentet.

Ansvarsprövning och ansvarsfrihet för 2017

Kommunfullmäktige har beslutat att tillstyrka ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, beredningarna samt enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Integrationsstrategi för Finspångs kommun

Kommunfullmäktige har antagit en Integrationsstrategi för Finspångs kommun.

Strategin beskriver Finspångs kommuns inriktning med integrationsarbetet och tydliggör vilka områden som skall prioriteras för att stärka integrationen mellan befintliga kommuninvånare och nya kommuninvånare.

Integrationsstrategin beskriver hur Finspångs kommun skall förhålla sig till alla de olika begrepp som florerar inom ramen för integrationsarbetet, för att förenkla och förtydliga kommunens integrationsarbete för framtiden.

Strategin ska även verka för att stimulera kommunens tillväxt ur ett mångfaldsperspektiv samt ge vägledning och stöd vid beslut och prioritering av befintliga resurser. Integrationsfrågan ska vara hela den kommunala förvaltningens angelägenhet och inte ses som en enskild fråga för mottagande av nya kommuninvånare.

Svar på medborgarförslag - skidspår längs gång- och cykelvägen från Sjöviksvägen

Kommunfullmäktige har beslutat att avslå medborgarförslaget.

Svar på motion - inrättande av återvandringskontor i Finspång

Kommunfullmäktige har beslutat att avslå motionen.

Svar på motion - ökat skydd av valhemligheten till valet 2018

Kommunfullmäktige har beslutat att anta valnämndens yttrande och att anse motionen besvarad. I valnämnden yttrande framförs bland annat att valnämnden ser positivt på intentionen att förstärka valhemligheten och att de ställer sig positiva till förslaget att organisera alla vallokaler enligt Hårstorps förskola i den mån det är möjlighet med hänsyn till lokalernas fysiska utformning.

Samråd om detaljplan Coop Rejmyre 1:115 med flera

Kommunfullmäktige har beslutat att delegera beslutet att anta detaljplanen för fastigheten Coop Rejmyre 1 med flera till Kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27§ plan- och bygglagen

Samråd om detaljplan för kvarteret Tättingen och kvarteret Blåduvan

Kommunfullmäktige har beslutat att delegera beslutet att anta detaljplanen för fastigheterna Blåduvan 1 och Tättingen 2-12 med flera till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27§ plan och bygglagen.

Förlängning av lärandeberedningens uppdrag - Att revidera arbetsmarknadsstrategin särskilt i syfte att öka ungdomars anställningsbarhet

Kommunfullmäktige har beslutat att förlänga uppdraget - Att revidera arbetsmarknadsstrategin särskilt i syfte att öka ungdomars anställningsbarhet KS.2017.0370, till och med oktober 2018.

Medborgar- och e-förslag

De medborgarförslag som inkommit om Mer förändringar vid byggnation av ny förskola i Lotorp och e-förslaget om Säkrare övergång Vallonvägen vid klockstapeln, har kommunfullmäktige beslutat att skicka till kommunstyrelsen för beredning innan det skickas tillbaka till kommunfullmäktige för beslut.

Du kan lyssna på debatten via en bandad sändning på vår webbplats under Kommun och demokrati/Politik/Kommunfullmäktige/
Kommunfullmäktige via webben.

Se fullständiga handlingar och mötesprotokoll under fliken Kommun och demokrati/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image