Ärenden från kommunfullmäktige den 20 juni

21 juni 2018 kl. 14:00

Kommunfullmäktiges mötePå kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni behandlades ett antal ärenden som du kan följa via vår webbplats. Nedan finns en kort sammanfattning av några av de ärenden som hanterades.

Ekonomisk redovisning - Tertial 1 2018

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna tertialrapport 1 2018. Kommunens prognos efter första tertialet 2018 pekar på en budgetavvikelse med 7,4 mkr och ett positivt resultat kring 5 mkr.

Tre sektorer prognosticerar ett underskott varav sektorerna utbildning och social omsorg befarar stora avvikelser. Inom social omsorg är det placeringar och köpta platser inom LSS och SoL som är kostnadsdrivande och inom utbildningssektorn främst personalkostnader. Dessutom prognostiseras ett underskott av sektor samhällsbyggnad där förvaltade fastigheter genererar merparten av den negativa prognosen. Övriga två sektorer samt finansenhet och kommungemensamma medel beräknas visa överskott vid årets slut. Sektorernas förslag till åtgärder presenteras även i rapporten.

Det finns också ytterligare några frågor kring det ekonomiska utfallet som inte räknats med i prognosen som måste redas ut. Det gäller bemanningscentralen som återfinns under ledningsstaben. Där befaras ett stort underskott, främst på grund av övertidskostnader. Då stor osäkerhet råder kring avvikelsens storlek är det inte redovisat särskilt men det kan röra sig om upp till 5 mkr om utvecklingen fortsätter i likhet med första tertialen.

Osäkerhet råder även när det gäller den post som reserverades i bokslutet för 2017 för ensamkommande barn och unga. Det befarades att kommunen sökt och fordringsbokfört för mycket bidrag. Kontakter med Migrationsverket pekar på att så inte är fallet. En genomgång ska göras av samtliga ansökningar, därefter kan de bokföras som intäkt på finansenheten 2018 vilket skulle förbättra resultatet för året.

Sektorernas arbete med att genomföra de åtgärder som föreslagits för att komma tillrätta med befarade underskott måste prioriteras. Inte minst med tanke på det ekonomiska läge som redovisas i budgetkalkylen för 2019-2021.

Svar på e-förslag - Begränsat tillstånd att bada med häst i Mäseln

Förslagsgivaren önskar tillstånd för bad med häst i sjön Mäseln. Intill den tänkta platsen ligger en kommunal badplats som är relativt välbesökt. Bygg- och miljöenheten bedömer att ett hästbad i södra delen av sjön skulle innebära en stor risk för förhöjda bakteriehalter och otjänlig badvattenkvalitet vid Mäselns badplats och därför inte är lämplig.

Kommunfullmäktige har beslutat att avslå förslaget med hänvisning till risken för negativ påverkan på badvattenkvaliteten vid Mäselns badplats.

Demokratiberedningen mångfaldsuppdrag

Kommunfullmäktige har beslutat att Finspångs kommuns arbete för mångfald utgår från principerna i demokratiberedningens förslag KS.2018.0487-3. Komplettering kommer att göras när det gäller definition av mångfald, där även politisk åskådning ska finnas med. Vidare att utgångspunkterna icke-diskriminering och jämlikhet, deltagande och inkludering samt transparens och ansvar enligt definitioner i demokratiberedningens förslag KS.2018.0487-3 är vägledande för hur Finspångs kommuns verksamhet ska präglas av mångfald.

Principerna för mångfaldsarbetet ska föras in i den strategiska planen för att principerna ska vara vägledande i all kommunal verksamhet och dessa ska lyftas fram i kommunens kommunikationskanaler för att hållas levande i det vardagliga arbetet.

Ta del av hela mötet

Du kan lyssna på hela mötet på Youtube, länken till klippet hittar du via genvägen på vår startsida eller genom att klicka här. Protokoll från mötet finns att läsa eller ladda ner på samma sida.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image