Internationellt arbete

JordenI dagens globaliserade värld blir internationella utbyten och kontakter allt viktigare för alla aktörer i samhället. Därför är kunskap om internationalisering och en effektiv omvärldsbevakning är nödvändig för att kunna möta förändringar i vår omvärld.

För Finspångs kommun innebär det internationella arbetet framförallt möjligheter till:

  • Verksamhets- och kompetensutveckling
  • Trendspaning och påverkansarbete
  • Extern finansiering genom EU-fonder och program

Verksamhets- och kompetensutveckling

Internationella utbyten bidrar till erfarenheter, ökad kunskap och inspiration. Via samarbetsprojekt och internationella kontakter kan vi lättare se vårt arbete ur en annan synvinkel och vi kan lära oss genom goda exempel och nya metoder. På detta sätt utvecklas våra verksamheter och vår personal.

Elever från Nya Bergska på studiebesök i DidconInom gymnasieskolan förekommer utbyten och språkresor. Nya Bergska har bland annat utbyte med en "Upper Secondary School" (motsvarande gymnasium) inom barn- och fritidsprogrammet i Didcot i Storbritannien. Årligen ordnas också toleransresor där elever och lärare reser till olika före detta koncentrationsläger. 

Finspångs kommun har vänortsavtal med flera andra kommuner i Europa som bland annat syftar till utbyte av erfarenheter och kunskaper inom de kommunala verksamheterna och till att skapa kontakter mellan medborgarna i Finspång och våra vänorter. Utbyte kan till exempel ske inom skolans, kulturens, idrottens eller näringslivets områden.

Läs mer om Finspångs kommuns vänorter under fliken vänorter till vänster på sidan.

Trendspaning och påverkansarbete

Det är viktigt att ha kunskap om vad som händer i vår omvärld. Genom att trendspana kan Finspångs kommun bli bättre på att fånga upp globala trender och hänga med i utvecklingen. Genom omvärldsbevakning får vi också tidigare information om förändringar som är på gång. Det kan till exempel vara förslag till nya lagar i EU. Det ger oss tid att förbereda de kommande förändringarna, men även möjlighet att påverka genom att vi kan yttra oss i regionala nätverk eller svara på nationella eller europeiska samråd.

Genom att delta i olika nätverk på lokal, regional, nationell och internationell nivå får Finspångs kommun information från omvärlden och möjlighet att påverka.

Extern finansiering

Inom EU-samarbetet finns många fonder som utlyser medel till olika projekt. Detta innebär möjligheter till medfinansiering av kommunens verksamheter. Till exempel kan EU-medel delfinansiera ett utvecklingsprojekt.

Genom att bevaka utlysningar av projektmedel från EUs fonder och program kan vi matcha våra utvecklingsbehov med EUs mål och ansöka om medel där våra projektidéer stämmer överens med olika utlysningars mål.

Läs mer om EU-projekt och hur EU-medlemskapet påverkar Finspångs kommun här under fliken EU och kommunen till vänster på sidan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image