Nedtagning av träd i grönområde på Hårstorp

10 februari 2018 kl. 08:00

Om det kalla vädret består under vecka sju kommer rötskadade granar Nedtagning i trädområde till vänster i bild Foto: Marika Sjödin i ett grönområde på Hårstorp att tas ner för att undvika olyckor. Granar kommer ersättas med lövträd samtidigt som den intilliggande gång- och cykelvägen blir ljusare.

Nedtagning kommer att ske med skogsmaskin nu under vintern för att i möjligaste mån undvika körskador och nedsmutsning på gatorna i området.

Tänk på skyddsavståndet från skogsmasiknerna om du rör dig i området.

Återplantering

I stället för dessa granar kommer olika lövträd att planteras, exempelvis fågelbär, lönn, lind och rönn. Intill området med gran finns idag även björk samt andra lövträd, dessa kommer så långt som möjligt att sparas. Återplantering kommer att ske när så är lämpligt. En del plantering kan komma att ske i rör för att skydda plantorna och ge dem bra förutsättningar.

Vi kommer att göra visst arbete på marken samt att granstubbarna tas bort innan plantering sker. För att ta vara på och utveckla områdets naturvärden kommer ett antal högre stubbar av gran att sparas och ett antal fågelholkar att sättas upp.

Kommunens skyldighet att åtgärda problemet

Om träden inte tas ned är risken att träden blåser av okontrollerat och människor skadas. I och med att vi har upptäckt de rötskadade granarna är kommunen skyldig att åtgärda detta.

Området som kommer att beröras är markerat med orange i kartan nedan.

Länk till större karta med teckenförklaring (öppnas i nytt fönster). Se under kategorin Natur och miljö.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image