Bönnernskogen

Bönnernskogen är ett vackert Bönnernskogen Foto: Marika Sjödinbarrskogsområde med inslag av löv i direkt anslutning till Finspångs tätort. Större delen av området består av kuperad gammal barrblandskog men många grova tallar och granar. Det finns gott om berg i dager och på berghällarna finns gammal tall.

Många naturvärden

I området finns en hel del Tallticka Foto: Marika Sjödinnaturvärden så som gamla träd, många av barrträden i området är 160-200 år gamla, dessutom finns minst två hotade arter och flera arter som signalerar höga naturvärden. Arter som observerats är de hotade signalarterna tallticka och reliktbock samt signalarterna grovticka, stubbspretmossa, vågig sidenmossa, Rödhake Foto: Marika Sjödinflagellkvastmossa, långfliksmossa, krushättemossa, glansfläck, blomkålssvamp, korallfingersvamp, blåsippa och granbarkgnagare. Det finns även gott om småfåglar och större hackspett.

Välbesökt friluftsområde

Skogen är även ett välbesökt friluftsområde och intill sjön finns en etablerad badplats och Finspångs kanotklubb. Både större och mindre stigar finns i skogsområdet. I norra del av området en finns även en av Sveriges äldsta utomhuskägelbanor som dessutom är i drift. 

Bildande av naturreservat

För att säkerställa områdets höga natur-, frilufts- och rekreationsvärden har Finspångs kommun under 2018 påbörjat naturreservatsbildning av området. På kartan nedan syns skogen mellan sjön Bönnern, industriområdet och den grävda kanalen.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image