Samråd om detaljplan för Stora Allén

27 december 2016 kl. 00:00

Samhällsplaneringsenheten har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Stora Allén, del av Östermalm 1:1 m fl. Planens syfte är att skapa en mindre komplettering med bostäder i korsningen Åsvägen/ Stora Allén inom Södermalm i Finspångs tätort.

Planen ger möjlighet att uppföra hus till en högsta totalhöjd av 11 meter, vilket motsvarar hus i tre våningar. Dagens lekplats området avses tas bort i och med aktuell planering. Enligt planerat projekt är tanken att aktuell tomt kommer att slås samman med Lokatten 5 (fastigheten i norr). En gemensam tillfart för planerat byggande och bostäder inom Lokatten 5 kan därför bli aktuell.

Samrådstid

Detaljplanen finns utställd för samråd på Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13-15, Finspång under tiden 27 december 2016 till 7 februari 2017.

Öppet hus

För att ge möjlighet till insyn och påverkan inbjuder kommunen till öppet hus om detaljplanen. Öppet hus om detaljplanen äger rum fredagen den 27 januari 2017 kl. 13.00-15.00 i kommunhusets reception, Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13-15, Finspång.

Synpunkter senast 7 februari

Om du har synpunkter på planen vill vi ha dem skriftligt med namn, adress och telefonnummer:

Finspångs kommun
Samhällsplaneringsenheten
612 80 Finspång

eller till kommun@finspang.se

Synpunkter på detaljplanen ska ha inkommit senast den 7 februari 2017.

Den som inte senast under granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga den antagna detaljplanen. 

Handlingar

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image