Nya bostäder på Östra Hårstorp

12 februari 2018 kl. 00:00

Finspångs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för bostadsområdet Östra Hårstorp. Området kommer att kompletteras med ytterligare mark för bostäder i anslutning till Humlevägen.

I förslag till ny detaljplan föreslås en komplettering av nya tomter på mark som i gällande detaljplan utgör naturmark. Bland annat föreslås bostadsbebyggelse med uppskattningsvis ca 12 st lägenheter i mindre flerbostadshus, alternativt 3 villatomter, vid befintlig flerbostadshusbebyggelse i sydvästra delen.

Syftet med detaljplanen är att anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden för att kunna ge fastighetsägarna likvärdig bedömning vid bygglovgivning samt att pröva möjligheten till ytterligare tomter i området.

Planområdet omfattar befintligt bostadsområde öster om Gronvägen.

Planförslaget avviker inte från kommunens översiktsplan.

Detaljplanen var på samråd under tiden 2017-05-22 till 2017-06-30 och efter samrådet har vissa ändringar gjorts inför granskningen

  • Tomten i Blåklintvägens förlängning utgår ur planförslaget.
  • Efter samrådet gör kommunen bedömningen att naturstråket är viktiga ur rekreations-, tillgänglighets- och naturvärdesaspekter. Detta medför att i princip all naturmark kommer att behållas. Enbart naturmark i anslutning till Vallonbygdens hus på Humlevägen 14 kommer att överföras till kvartersmark.
  • Område för lekplats säkerställs i detaljplanen 

Granskning

Samhällsplaneringsenheten håller planhandlingarna tillgängliga för granskning i kommunhusets entré på Bergslagsvägen 13-15 under tiden 12 till 27 februari 2018.

Om du vill ha möjlighet att överklaga planen så behöver du yttra dig skriftligt under planprocessen.

Synpunkter senast 27 februari

Dina eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget ska skickas via e-post eller  vanlig post till samhällsplaneringsenheten, se kontaktuppgifter till höger på sidan. 

Handlingar

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image