Granskning av detaljplan för verksamhetsområde (Småindustriområdet) Hårstorp 4:12-18 m fl

12 oktober 2017 kl. 07:00

Samhällsplaneringsenheten har upprättat ett förslag till ny detaljplan för verksamhetsområde (Småindustriområdet), fastigheterna Hårstorp 4.12 m.fl. Förslaget finns tillgängligt för granskning under tiden 12 till 26 oktober.

Syftet med detaljplanen är att skapa ett verksamhetsområde som avses användas för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, samt att utöka ett antal fastigheter inom planområdet genom att omvandla mark som i gällande detaljplan utgör allmän naturmark till kvartersmark.

Planområdet ligger i den östra delen av Finspångs tätort och består till den större delen av redan bebyggda fastigheter. Inom planområdet finns både kommunägda och privatägda fastigheter.

Detaljplanen befinner sig nu i granskningskedet och finns utställd på Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13-15, Finspång under perioden 12 oktober till 26 oktober 2017.

Synpunkter senast den 26 oktober 2017

Om du har synpunkter vill vi ha dem skriftlig med namn, adress och telefonnummer senast den 26 oktober 2017. Synpunkter på förslaget kan skickas med e-post till: kommun@finspang.se.

Eller med vanlig post till:
Finspångs kommun
Samhällsplaneringsenheten
612 80 Finspång

Handlingar

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image