Detaljplan för småindustriområdet

19 maj 2017 kl. 14:00

Samhällsplaneringsenheten har upprättat ett förslag till ny detaljplan för småindustriområdet, fastigheterna Hårstorp 4.12 m.fl. Förslaget finns tillgängligt för samråd under tiden 22 maj till 1 juli.

Syftet med detaljplanen är att skapa ett verksamhetsområde som avses användas för partihandel, service, fordonsservice, lager, industri och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, Samt att utöka ett antal fastigheter inom planområdet genom att omvandla mark som i gällande detaljplan utgör allmän natur mark till kvartersmark.

Planområdet ligger i den östra delen av Finspångs tätort och består till den större delen av redan bebyggda fastigheter., Inom planområdet finns både kommunägda och privatägda fastigheter.

Synpunkter senast den 1 juli 2017

Om du har synpunkter vill vi ha dem skriftlig med namn, adress och telefonnummer.

Synpunkter på förslaget kan skickas med e-post till: kommun@finspang.se.

Eller med vanlig post till:
Finspångs kommun
Samhällsplaneringsenheten
612 80 Finspång

Handlingar

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image