Nya bostäder på Östra Hårstorp

19 maj 2017 kl. 14:00

Finspångs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för bostadsområdet Östra Hårstorp. Området kommer att kompletteras med ytterligare mark för bostäder i anslutning till Humlevägen och Blåklintsvägen.

I förslag till ny detaljplan föreslås en komplettering av nya tomter på mark som i gällande detaljplan utgör naturmark. Bland annat föreslås bostadsbebyggelse med uppskattningsvis ca 12 st lägenheter i mindre flerbostadshus, alternativt 3 villatomter, vid befintlig flerbostadshusbebyggelse i sydvästra delen. I Blåklintvägens förlängning föreslås en villatomt.

Syftet med detaljplanen är att anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden för att kunna ge fastighetsägarna likvärdig bedömning vid bygglovgivning samt att pröva möjligheten till ytterligare tomter i området.

I förslag till detaljplan föreslås även att ett flertal befintliga fastigheter utökas på mark som i gällande detaljplan är naturmark. Dessa stråk av naturmark har idag delvis ianspråktagits av boenden i området, med bland annat uppställning av släp, upplag enstaka byggnad etc. Ej heller sker någon frekvent kommunal skötsel av stråken idag. Stråken som föreslås förändras bedöms inte vara av särskild vikt ur natur- eller rekreationssynpunkt.

Planområdet omfattar befintligt bostadsområde öster om Gronvägen.

Planförslaget avviker inte från kommunens översiktsplan.

Samråd

Samhällsplaneringsenheten håller planhandlingarna tillgängliga för samråd i kommunhusets entré på Bergslagsvägen 13-15 mellan den 22 maj och 30 juni 2017.

Samrådsmöte

Samrådsmöte i form av ”öppet hus” kommer att ske måndagen den 12 juni 2017, drop-in mellan 17.00 – 19.00 i Kommunhusets entré, Bergslagsvägen 13-15, Finspång.

Synpunkter senast 30 juni

Dina eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget ska skickas via e-post eller  vanlig post till samhällsplaneringsenheten, se kontaktuppgifter till höger på sidan.

Handlingar

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image