Planer

Kommunen har som uppgift att upprätta översiktsplan och detaljplaner.

Flygbild över Skuten och Skutenbron (Fotograf: Anders Witt)Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda.

Detaljplan

En detaljplan gäller för ett begränsat markområde. Där regleras markens och byggnadernas användning, bebyggelsens placering, utformning med mera. Detaljplanen ger markägaren rätt att bygga enligt planen under den tid som planen gäller, den så kallade genomförandetiden. Detaljplanen är juridiskt bindande.

I vissa fall handläggs planen som så kallat enkelt planförfarande, till exempel när endast någon enstaka fastighet berörs och planen inte är till nackdel för omkringliggande fastigheter.

Områdesbestämmelser där detaljplan saknas

Områdesbestämmelser kan skapas i begränsade områden där detaljplan saknas men där kommunen vill försäkra sig om att utvecklingen sker enligt översiktsplanen eller i enlighet med riksintressen.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image